Tvoříme origami Vánoční dekoraci

Tvoříme origami Vánoční dekoraci

Návod na Vánoční origami dekoraci
How to make a DIY Christmas origami decor

 

Potřebujeme: pravítko, tužku, lepidlo, šnůrku a velmi důležitou pomůcku na vlastní rýhování tzv. bigování čar. Já používám tupou knihařskou kost, ale je možné vzít nějaký tupý nástroj z manikůry nebo možná i konec lžičky. Nůžky moc vhodné nejsou.

Dále si připravíme tvrdý papír s charakterem delšího vlákna ve formátu B1, který rozřízneme na formát 24 x 96cm + důležité 2cm na lepidlo

We need: a ruler, a pencil, glue, a drawstring and a very important tool for the actual grooving of the so-called line creasing. I use a blunt bookbinding bone, but it is possible to take some blunt instrument from a manicure or maybe the end of a spoon. Scissors are not very suitable.

Next we prepare a hard paper with the character of a longer fiber in B1 format, which we cut into 24 x 96cm + important 2cm for glue

 

 

 

1/Papír rýhujeme=bigujeme tupým nástrojem vždy po 3cm, s větším tlakem na nástroj. Vyjde nám pak 32 stejně širokých polí. Je zapotřebí být pečlivý. Papír poté přehýbáme sem a tam na harmoniku, kterou známe z dětství.

1 / The paper is scored = we crease with a blunt tool every 3 cm, with more pressure on the tool. Then we get 32 equally wide fields. You need to be careful. Then we fold the paper back and forth into the accordion we know from childhood.

 

 

2/ Papír poté opět roztáhneme, uhladíme a přesně ve středu, tj. 12cm, rýhujeme pravidelné křížky, vždy přes dvě pole. Výška křížku je 6cm, sklon 45°

2 / Then stretch the paper again, smooth it and exactly in the middle, ie 12cm, groove regular crosses, always over two fields.
The height of the cross is 6cm, 45 °

 

 

3/Papír poté složíme opět do harmoniky, bigovanou stranou dolů, pohledovou nahoru, přičemž tlačíme na střed křížku. Papír se dle bigů sám zlomí.
Nevadí, když se papír lehce promáčne, ve výsledku to není poznat.

3 / Then fold the paper back into the accordion, with the side facing down, face up, pressing the center of the cross. The paper breaks according to the bigs. It does not matter if the paper soaks slightly, as a result it is not recognizable.

 

 

4/ Vytvoříme pravidelné dírky na provázek na obou krajích papíru. Můžete použít i kancelářskou děrovací žábu s větším průměrem dírek.
Nevadí, naopak – někdy protahuji ozdobnou stužku.

4 / Create regular string holes on both edges of the paper. You can also use an office punch frog with a larger hole diameter.
Never mind, on the contrary – sometimes I stretch the decorative ribbon.

 

 

5/ Papír poté slepíme k sobě tekutým lepidlem. Na začátku jsme ponechali přídavek 2cm na lepidlo, bez kterého ozdobu nespojíme.
Po zachnutí provlékneme jehlou provázek.

5 / At the beginning we left the addition of 2 cm to the glue, without which we will not connect the decoration. So we stick the paper together with liquid glue.
Thread the needle through the string.

 

 

6/ A už máme téměř hotovo..Stačí vložit nějké vánoční LED světýlka…

6 / And we are almost done .. Just put some Christmas LED lights …

 

 

7/ Nebo i LED žárovku….

7 / Or LED bulb ….

 

 

9/ Svítíme! A všem kreativcům gratulujeme..dobrá práce!

9 / Light up! And congratulations to all the creatives!!